Regulamin Serwisu internetowego Okazjoner.pl

 1. Poniższy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.okazjoner.pl.

 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

  1. ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204),

  2. ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.),

  3. ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. Nr 90, poz. 631),

  4. ustawa z dnia 23.10.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 15 poz. 93 z późn. zm.),

§ 1

Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

 2. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz PolitykiPrywatności i dokonać ich akceptacji.

 3. Zawartość Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

 4. Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną poprzez udostępnienie możliwości monitorowania cen w sklepach internetowych i stronach internetowych za pomocą Serwisu znajdującego się pod adresem www.okazjoner.pl.

 5. Korzystanie z Usług Serwisu okazjoner.pl jest bezpłatne.

§ 2

Rejestracja

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik dokonuje Rejestracji.

 2. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje: login, adres e-mail oraz hasło.

 3. Poprzez akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Z chwilą dokonania rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, którejprzedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez korzystanie z Serwisu, na warunkachokreślonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

Konto

 1. Użytkownicy dokonują logowania do swojego Konta przy użyciu loginu oraz hasła.

 2. Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.

 3. Odzyskiwanie hasła następuje na podstawie aktualnie przypisanego do Konta adresu e-mail.

 4. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.

 5. W ramach wygenerowanego Konta, jego posiadacz może monitorować ceny wybranych przez siebie produktów pochodzących ze sklepów internetowych.

§ 4

Zasady świadczenia usługi

 1. Użytkownicy dokonują logowania do swojego Konta przy użyciu loginu oraz hasła.

 2. Świadczenie usług polega na umożliwieniu monitorowania cen wybranych przez Użytkownika produktów.

 3. Aby rozpocząć monitorowanie produktu oferowanego w danym sklepie internetowym lub stronie internetowej należy zainstalować dodatek.

 4. Wszystkie monitorowane produkty zapisywane sąw sekcji „Mojalista”.

 5. Użytkownik będzie otrzymywać wiadomość e-mail za każdym razem gdy produkt osiągnie oczekiwaną cenę.

 6. Okazjoner.pl nie wprowadza ograniczenia ilościowego i czasowego monitorowanych produktów.

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetważane są wyłącznie na potrzeby realizacji świadczenia Usługi. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochroniedanych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

 2. Administrator danych zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004, nr 100, poz. 1024).

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przezuzasadniony okres czasu, ale nie będzie udostępniana osobom nieupoważnionym. celu korzystania z Serwisu Użytkownik dokonuje Rejestracji.